Huidige acties
    
   #GPsummer2020
1. Algemeen
 1. De actie ‘#GPsummer2020’ (de ‘Actie’) wordt uitgeschreven door GamePoint B.V. gevestigd te Den Haag.
 2. Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Actie.
 3. De Actie heeft als doel om GamePoint te promoten en om GamePoint spelers een zomergevoel te geven en kans te maken op zomerse prijzen. Dit kunnen de spelers doen door het gebruiken van de hashtag #GPsummer2020 op social media, en te voldoen aan de nadere voorwaarden van deelname als geschreven in deze actievoorwaarden.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en regels van deze actievoorwaarden.
 6. De Actie wordt bekend gemaakt op onze social media kanalen en de Organisators eigen website.

2. Duur
 1. De Actie vindt plaats van zaterdag 1 augustus 00:00 tot 7 september 2020 00:00.

3. Actie
 1. Deelname aan de actie is alleen mogelijk in de actieperiode.
 2. Deelnemer aan de Actie is iedereen die een foto deelt met de hashtag #GPsummer2020 op Facebook of op Instagram.
 3. Je moet je Instagram-account als openbaar instellen.
 4. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedereen wereldwijd, behalve werknemers van de Organisator, evenals voor iedereen die op een of andere manier direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Om deel te nemen aan deze weggeefactie, moet de persoon een minimumleeftijd hebben van achttien (18) jaar of toestemming hebben om deel te nemen aan de Actie van een ouder / voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger als de persoon jonger is dan achttien (18) jaar. Of het regionale equivalent van de wettelijke leeftijd.
 6. Deelnemer garandeert dat zowel de maker(s) van de foto als de afgebeelde op de foto en, indien één of meer van deze personen een minderjarige is of is, (ook) de ouder / voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige(n) akkoord zijn gegaan met de foto naar GamePoint te sturen.
 7. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk en de deelnemer mag in geen geval deelnemen namens andere deelnemers.
 8. In geval van fraude, vermoeden daarvan of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers van de Actie uit te sluiten.

4. Prijs
 1. Door deel te nemen aan de Actie maken deelnemers kans op 1 hoofdprijs, en er zijn 10 kleinere prijzen.
 2. Er worden elf winnaars geselecteerd. Prijzen bevatten de hoofdprijs: Vakantiepakketvoucher ter waarde van € 399,90 (1 winnaar). Kleinere prijs Samsung Tablet ter waarde van € 250 (5 winnaars). Kleinere prijs Weber BBQ ter waarde van € 89,99, samen met ovenwanten ter waarde van € 10 en schort ter waarde van € 14,99 (5 winnaars) of gelijkwaardige waarde van regionaal equivalent.
 3. Door deel te nemen aan de Actie maken deelnemers kans op 1 (één) prijs per persoon voor deelname aan de Actie.
 4. 4. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en selecteert de winnaars. De inzenders van de beste en meest creatieve foto's worden naar het oordeel van de jury tot winnaar uitgeroepen. De winnaars worden binnen vijf (5) dagen na de selectie van de winnaar gecontacteerd via het social media-account waarop de deelnemer is ingeschreven.
 5. Als een prijs niet langer beschikbaar is, staat GamePoint vrij om deze prijs te vervangen door een ander type met dezelfde of hogere waarde.
 6. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of voor enige andere overtreding (indien dat blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de voorwaarden voor deelname) behoudt de Organisator zich het recht voor om een winnaar te annuleren of een andere winnaar te kiezen.
 7. Een prijs kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen of contant geld. In geval van weigering of niet-aanvaarding van een prijs of de voorwaarden die aan een prijs zijn verbonden, wordt de prijs niet gegeven. Er kunnen geen wijzigingen of toevoegingen aan een Prijs worden gemaakt. Een prijs is "as is".
 8. De deelnemers aan de Actie verklaren dat ze akkoord gaan en meewerken aan alle promotionele activiteiten van GamePoint in verband met de Actie, voor zover dit redelijkerwijs te verwachten is. GamePoint is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Participanten.

5. Bescherming van gegevens
 1. Persoonsgegevens van Deelnemers die GamePoint verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van GamePoint en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Besherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 2. De door een Deelnemer verstrekte gegevens zullen door GamePoint worden gebruikt voor het verstrekken van de Prijs, effectiviteitsanalyse van de Actie en – indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven – om de Deelnemer op de hoogte te brengen van verdere acties en aanbiedingen.
 3. De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. De deelnemer gaat akkoord met de privacy verklaring op de GamePoint website. Hier kun je meer informatie vinden over hoe GamePoint omgaat met persoonsgegevens.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor om alle van de deelnemers ontvangen Campagne-inzendingen te publiceren en te gebruiken als materiaal voor reclame- en / of handelspubliciteit, zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers. De deelnemers hebben geen recht op eigendom of andere vormen van compensatie voor de materialen. Alle foto's van deelnemers worden eigendom van de Organisator.

6. Aansprakelijkheid
 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele extra kosten en / of reiskosten die de winnaars kunnen maken of maken in verband met de deelname aan deze wedstrijd, met de aanvaarding, het gebruik en / of misbruik van de prijs.
 2. GamePoint is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Actie en/of het gebruik maken van de Prijs
 3. GamePoint is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de Prijs.
 4. GamePoint is niet aansprakelijk voor:
  • Eventuele typ-, druk- of zetfouten;
  • Enige schade ontstaan door de Actie;
  • Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; en
  • Enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.


7. Vrijwaring
 1. Deze Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram, Google Play Store of Apple App Store.
 2. De Organisator vrijwaart Instagram en Facebook voor alle kosten en schade die deelnemers op hen opleggen tot hun deelname aan deze Actie.

8. Slotbepalingen
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan, inclusief alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of andere informatie, behoren toe aan de Organisator.
 2. GamePoint is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorgaande kennisgeving de Actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.gamepoint.com.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is GamePoint gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 4. Niets in of met betrekking tot deze Promotie mag worden gereproduceerd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.
 5. Door deel te nemen aan de Actie verklaat de Deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – deze Actievoorwaarden.
 6. Neem voor vragen, suggesties en klachten contact op met onze GamePoint-klantenservice tot 30 dagen na de Actieperiode via e-mail: [email protected] U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging een reactie per e-mail.
 7. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

    
   Reis Weggeefactie
Algemeen
1.1 De actie “Reis Weggeefactie” (de “Actie”) wordt uitgeschreven door GamePoint B.V. gevestigd te Den Haag.
1.2 Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de promotionele Actie.
Duur
2.1 De Actieperiode loopt van maandag 3 augustus 20:00 uur tot en met maandag 3 augustus 22:00 uur.

Actie 3.1 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk in de Actieperiode.
3.2 Deelname aan de Actie geschiedt automatisch door online te zijn in één van onze spellen tijdens de bovengenoemde Actietijden.
3.3 Hierbij wordt er elke 6 minuten live in een studio een trekking gehouden waarbij er per prijs een winnaar geselecteerd wordt op willekeurige en onpartijdige wijze. Deze worden vervolgens bekend gemaakt in de chat. 3.4 In geval van (vermeende) fraude is de deelnemer uitgesloten.
3.5 De Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

Prijs
4.1 Door deelname aan de Actie maken deelnemers kans op 1 (één) prijs per persoon van deelname aan de Actie.
4.2 :
De te winnen Prijs/Prijzen zijn: Handbagage Koffer (t.w.v. €140,-) 1 winnaar
World Trekking Reisboek (t.w.v €36,-) 1 winnaar
Luxe Reiskussen Set (t.w.v. €16,-) – 1 winnaar
Compactcamera (t.w.v. €112-) – 1 winnaar
Opvouwbare strandstoel Set (t.w.v. €60,-) – 1 winnaar
Isoleerkan (t.w.v. €55,-) – 1 winnaar
Luxe Packing Cubes Set (t.w.v. €23,-) – 1 winnaar
Totale waarde: € 442,-
4.3 De Winnaar(s) van een Prijs wordt/worden op de Actiedag door het community team van GamePoint in het spel via chat benaderd.
4.4 Uiterlijk 24 uur na de Actiedag zal/zullen de winaar(s) van GamePoint vernemen dat hij/zij winaar is van een Prijs via e-mail mocht er nog geen respons zijn geweest in de spelchat.
4.5 Wanneer een Prijs niet langer beschikbaar is, dan is GamePoint vrij deze prijs te vervangen met een ander type van dezelfde of hogere waarde.
4.6 Een Prijs kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen of contant geld. Bij weigering of niet aanvaarding van een Prijs of de aan een Prijs verbonden voorwaarden, zal de Prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op een Prijs worden doorgevoerd. Een Prijs is ‘as is’.
4.7 De Deelnemers van de Actie verklaren akkoord te zijn en mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten van GamePoint in verband met de Actie voor zover dit in redelijkheid verlangd mag worden. GamePoint is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemers.

4.8 Deelnemers die de afgelopen 6 maanden een fysieke prijs hebben gewonnen bij een andere Actie van GamePoint zijn van deelname uitgesloten.

Bescherming van gegevens
5.1 Persoonsgegevens van Deelnemers die GamePoint verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van GamePoint en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Besherming Persoonsgegevens worden behandeld.
5.2 De door een Deelnemer verstrekte gegevens zullen door GamePoint worden gebruikt voor het verstrekken van de Prijs, effectiviteitsanalyse van de Actie en – indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven – om de Deelnemer op de hoogte te brengen van verdere acties en aanbiedingen.
5.3 De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. De deelnemer gaat akkoord met de privacy verklaring op de GamePoint website. Hier kun je meer informatie vinden over hoe GamePoint omgaat met persoonsgegevens.
Aansprakelijkheid
6.1 GamePoint is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Actie en/of het gebruik maken van de Prijs
6.2 GamePoint is niet aansprakelijk voor:
6.2.1 Eventuele typ-, druk- of zetfouten;
6.2.2 Enige schade ontstaan door de Actie;
6.2.3 Enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; en
6.2.4 Enige schade voortvloeiende uit een technische storing of defect.
6.3 GamePoint is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de Prijs.

Slotbepalingen
7.1 GamePoint is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorgaande kennisgeving de Actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.gamepoint.com.
7.2 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is GamePoint gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
7.3 De “Algemene Actievoorwaarden” van GamePoint gelden voor de deelname aan de Actie onverkort, waaronder (maar niet beperkt tot) de eis van een minimumleeftijd van 18 jaar.
7.4 Personen jonger dan 18 jaar, personen met een spelontzegging (ban), medewerkers van GamePoint en eenieder die direct of in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie mag niet deelnemen aande Actie. Tevens is het medewerkers van GamePoint niet toegestaan informatie te verstrekken aan derden die hier op enige wijze voordeel uit kunnen hebben.
7.5 In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door GamePoint.
7.6 GamePoint is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemers niet conform de Voorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers zich anderzins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
7.7 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van GamePoint. Dit wil zeggen dat winnaars niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen. 7.8 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – deze Actievoorwaarden.
7.9 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich tot 30 dagen na de Actiedatum wenden tot onze GamePoint Klantenservice via: 070-4272970 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 22:00 uur, en op zondag van 18.00 - 22.00 uur) of per e-mail via [email protected] U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
7.10 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
7.11 Deze Actievoorwaarden zijn een aanvulling op onze ‘Algemene Actievoorwaarden’.